image1 image2 image3 image4

Een nieuwe organisatiestructuur

"Vanuit maatschappelijke- en overheidswegen werd een steeds zwaarder appél gelegd op de organisatie, welke leidde tot een verzwaring van sommige bestuurstaken en een tekort aan aandacht voor andere bestuurstaken. Om te voorkomen dat deze situatie verder uit de hand liep en er een vergroeïng zou plaatsvinden tussen het bestuur en de groepen, werd besloten statutair over te gaan naar een nieuwe organisatiestructuur.

JongNLmaasbree groeit uit haar jasje

Ondanks dat het aantal leden vrijwel constant bleef werd het takenpakket van het bestuur steeds groter. Vanuit maatschappelijke- en overheidswegen werd een steeds zwaardere last gelegd op de organisatie. De ouders vroegen meer aandacht voor hun kinderen. Deze wilden deskundigheid zien en stelden zodoende ook steeds hogere eisen aan de club waaraan ze hun kind toevertrouwden.

Daarentegen verwachtte de overheid steeds meer inzet van de vereniging met betrekking tot veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid en organisatie. Veiligheid betekende niet alleen een veilige stoel in de Blokhut, maar ook een goede verzekeringen, een goede organisatie, het dekken van risico’s, het hebben van een gezonde financiële organisatie, een goede communicatie met de overheid en het op de hoogte blijven van wetgeving en het uitvoeren hiervan. Maar ook het hebben van een goed gebouw. VROM, de GGD, de brandweer en de gemeente legden een zware druk op de schouders van de bestuurders. Het niet nakomen van deze opgelegde verplichtingen kon leiden tot een berisping c.q. boetes of, in het uiterste geval het stil leggen van de organisatie.

Het bovenstaande leidde tot een verzwaring van sommige bestuurstaken en een tekort aan aandacht voor andere bestuurstaken. In bestuursvergaderingen werd (noodgedwongen) meer aandacht besteed aan overheidszaken, financiën, verzekeringen en onderhoud Blokhut, dan aan onze doelstellingen: “het spel dat de kinderen spelen binnen JongNLmaasbree”. Om te voorkomen dat deze situatie verder uit de hand liep en er een vergroeiing zou plaatsvinden tussen het bestuur en de groepen, werd besloten statutair over te gaan naar een nieuwe organisatiestructuur. Deze organisatie behelsde één Stichting met twee besturen: een Stichtingsbestuur (SB) en een Groepsbestuur (GB).

één Stichting, twee besturen

De twee besturen functioneerden los van elkaar, maar niet onafhankelijk van elkaar. Zo bleef JongNL Maasbree één club, waarin de een de ander opvangt tijdens bijzondere gebeurtenissen. De algemene leidingraad  bleef het uiteindelijke beslissende orgaan van de stichting. In de bestuursvergadering van 1 februari 2007, met daarop volgende leidingraadsvergadering van 12 maart 2007 werd met ruime meerderheid besloten om met de nieuwe organisatiestructuur te gaan werken.

Op 16 april 2007 werd door oud-voorzitter John Grutters, oud-secretaris Theo van Megen en notaris J. Dings uit Helden de statuten getekend voor de nieuwe organisatie van deze club. Vanaf die dag kent Jong Nederland een Groepsbestuur met een voorzitter, secretaris en werkbestuursleden en daarnaast ook een Stichtingsbestuur met voorzitter, secretaris en penningenmeester met werkbestuursleden.

In 2008 vierde JongNLmaasbree haar 60 jarig jubileum.